Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн судалгаа

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас

Үндсэн зээлдэгчийн  нас

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

≤ 25

191

0,34%

10,145.10

0.40%

25 < ҮЗН ≤ 30

7,635

13.78%

379,011.71

15.05%

30 < ҮЗН ≤ 35

14,837

26.78%

718,043.61

28.51%

35 < ҮЗН ≤ 40

11,401

20.58%

538,343.20

21.38%

40 < ҮЗН ≤ 45

8,540

15.42%

389,576.10

15.47%

45 < ҮЗН ≤ 50

6,058

10.94%

253,675.74

10.07%

50 < ҮЗН ≤ 55

4,242

7.66%

151,434.17

6.01%

55 < ҮЗН ≤ 60

1,966

3.55%

63,266.68

2.51%

>60

527

0.95%

14,636.12

0.58%

НИЙТ

55.397

100.00%

2.518,132.43

100.00%

 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал

Хүйс

Зээлийн   тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг)

Нийт үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Эрэгтэй

30,351

54.79%

1,409,262.56

55.96%

Эмэгтэй

25,046

45.21%

1,108,869.87

44.04%

Нийт:

55,397

100.00%

2,518,132.43

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)

Аймаг/Хот

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Улаанбаатар

42,973

77.57%

2,122,892.69

84.30%

Баян-Өлгий

223

0.40%

7,626.52

0.30%

Увс

481

0.87%

18,023.90

0.72%

Ховд

626

1.13%

19,253.33

0.76%

Завхан

105

0.19%

2,854.55

0.11%

Говь-Алтай

333

0.60%

8,841.94

0.35%

Хөвсгөл

78

0.14%

3,119.29

0.12%

Архангай

297

0.54%

10,410.65

0.41%

Баянхонгор

784

1.42%

23,421.78

0.93%

Булган

49

0.09%

1,300.30

0.05%

Өвөрхангай

483

0.87%

15,727.59

0.62%

Өмнөговь

419

0.76%

13,800.42

0.55%

Дархан-Уул

2,425

4.38%

76,176.74

3.03%

Орхон

1,976

3.57%

71,261.92

2.83%

Төв

168

0.30%

4,174.98

0.17%

Дундговь

171

0.31%

4,748.47

0.19%

Дорноговь

1,281

2.31%

41,340.53

1.64%

Хэнтий

291

0.53%

9,310.26

0.37%

Сүхбаатар

335

0.60%

9,785.80

0.39%

Дорнод

970

1.75%

29,130.04

1.16%

Сэлэнгэ

723

1.31%

19,882.68

0.79%

Говьсүмбэр

206

0.37%

5,048.04

0.20%

Нийт

55,397

100.00%

2,518,132.43

100.00%