Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн статистик

2018 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас

Үндсэн зээлдэгчийн  нас

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

≤ 25

190

0,33%

9,877.10

0.38%

25 < ҮЗН ≤ 30

7,495

13.15%

374,324.00

14.40%

30 < ҮЗН ≤ 35

15,395

27.01%

748,030.97

28.77%

35 < ҮЗН ≤ 40

11,745

20.61%

559,169.65

21.51%

40 < ҮЗН ≤ 45

8,815

15.47%

403,437.61

15.52%

45 < ҮЗН ≤ 50

6,322

11.09%

266,368.84

10.24%

50 < ҮЗН ≤ 55

4,364

7.66%

156,229.22

6.01%

55 < ҮЗН ≤ 60

2,096

3.68%

66,604.38

2.56%

>60

567

0.99%

15,993.80

0.62%

НИЙТ

56.989

100.00%

2.600,035.55

100.00%

 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал

Хүйс

Зээлийн   тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг)

Нийт үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Эрэгтэй

31,282

54.89%

1,459,180.62

56.12%

Эмэгтэй

25,707

45.11%

1,140,854.93

43.88%

Нийт:

56,989

100.00%

2,600,035.55

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)

Аймаг/Хот

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Улаанбаатар

44,242

77.63%

2,194,073.94

84.39%

Баян-Өлгий

242

0.42%

8,419.40

0.32%

Увс

510

0.89%

19,027.16

0.73%

Ховд

661

1.16%

20,778.21

0.80%

Завхан

116

0.20%

3,268.81

0.13%

Говь-Алтай

353

0.62%

9,615.75

0.37%

Хөвсгөл

80

0.14%

3,131.90

0.12%

Архангай

306

0.54%

10,668.19

0.41%

Баянхонгор

807

1.42%

24,034.90

0.92%

Булган

50

0.09%

1,356.27

0.05%

Өвөрхангай

490

0.86%

15,852.49

0.61%

Өмнөговь

415

0.73%

13,492.40

0.52%

Дархан-Уул

2,456

4.31%

77,491.88

2.98%

Орхон

2,025

3.55%

72,786.07

2.80%

Төв

188

0.33%

4,756.66

0.18%

Дундговь

181

0.32%

5,098.08

0.20%

Дорноговь

1,305

2.29%

41,935.19

1.61%

Хэнтий

290

0.51%

9,325.12

0.36%

Сүхбаатар

345

0.61%

10,150.26

0.39%

Дорнод

994

1.74%

29,928.02

1.15%

Сэлэнгэ

725

1.27%

19,790.13

0.76%

Говьсүмбэр

208

0.36%

5,054.70

0.19%

Нийт

56,989

100.00%

2,600,035.55

100.00%