Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн судалгаа

2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас

Үндсэн зээлдэгчийн  нас

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

≤ 25

249

0,46%

12,935.71

0.53%

25 < ҮЗН ≤ 30

8,301

15.38%

409,683.72

16.71%

30 < ҮЗН ≤ 35

14,189

26.29%

684,380.03

27.91%

35 < ҮЗН ≤ 40

10,860

20.13%

510,549.78

20.82%

40 < ҮЗН ≤ 45

8,206

15.21%

372,831.47

15.21%

45 < ҮЗН ≤ 50

5,753

10.66%

240,219.11

9.80%

50 < ҮЗН ≤ 55

4,118

7.63%

148,336.59

6.05%

55 < ҮЗН ≤ 60

1,802

3.34%

59,279.49

2.42%

>60

483

0.90%

13,482.22

0.55%

НИЙТ

53.961

100.00%

2,451,698.11

100.00%

 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал

Хүйс

Зээлийн   тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг)

Нийт үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Эрэгтэй

29,514

54.70%

1,369,141.14

55.84%

Эмэгтэй

24,447

45.30%

1,082,556.97

44.16%

Нийт:

53,961

100.00%

2,451,698.11

100.00%

 

 

  

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)

Аймаг/Хот

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Улаанбаатар

41,740

77.35%

2,062,425.74

84.12%

Баян-Өлгий

212

0.39%

7,327.97

0.30%

Увс

468

0.87%

17,376.27

0.71%

Ховд

591

1.10%

17,889.25

0.73%

Завхан

106

0.20%

2,973.61

0.12%

Говь-Алтай

323

0.60%

8,589.57

0.35%

Хөвсгөл

77

0.14%

3,054.06

0.12%

Архангай

290

0.54%

10,238.10

0.42%

Баянхонгор

793

1.47%

23,954.28

0.98%

Булган

48

0.09%

1,248.53

0.05%

Өвөрхангай

478

0.89%

15,539.78

0.63%

Өмнөговь

424

0.79%

14,218.53

0.58%

Дархан-Уул

2,401

4.45%

75,552.55

3.08%

Орхон

1,952

3.62%

69,927.59

2.85%

Төв

168

0.31%

4,305.30

0.18%

Дундговь

162

0.30%

4,533.99

0.18%

Дорноговь

1,243

2.30%

40,397.65

1.65%

Хэнтий

290

0.54%

9,326.16

0.38%

Сүхбаатар

320

0.59%

9,353.00

0.38%

Дорнод

934

1.73%

27,866.00

1.14%

Сэлэнгэ

731

1.35%

20,414.40

0.83%

Говьсүмбэр

210

0.39%

5,185.77

0.21%

Нийт

53,961

100.00%

2,451,698.11

100.00%