Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2017 оны 4 улирал)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (сая  төг.)

3,069,812

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

55,397

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (сая төг.)

  2,518,132.4

Шинээр санхүүжүүлсэн (сая төг.)

2,119.1

Дахин санхүүжүүлсэн (сая төг.)

399.1

Зээлийн чанар (2017 оны 4 улирал)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    6.29%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   1.14%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   12,424

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   42,973

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд  (2017 оны 4 улирал)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

2.13

Хөшүүргийн харьцаа  

16.08

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

36.41

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

8740

Нэгж хувьцааны ногдох ашиг (төг) 

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

3180