Mobile version coming soon
Компанийн тухай

“МИК ОССК” ХХК нь 2008 онд “ТЗК А” ХХК-ийг үүсгэн байгуулж, 2015 оны 10 дугаар сард компанийн нэрийг “МИК Холдинг” ХХК болгон өөрчилсөн. “МИК ОССК” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ээлжит бус хурлаар “МИК ОССК” ХХК-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцааг “МИК Холдинг” ХХК-ийн хувьцаагаар солих замаар “МИК Холдинг” ХХК-ийг “МИК ОССК” ХХК-ийн толгой компани болгон бүтэц өөрчлөв.

“МИК ОССК” ХХК-ийн хувьцааг “МИК Холдинг” ХХК-д шилжүүлэн охин компани болгох “Хувьцаа солилцох болон эрх шилжүүлэх гэрээ” байгуулах шийдвэр гаргасан. Уг шийдвэрийн дагуу “Хувьцаа солилцох болон эрх шилжүүлэх гэрээ” байгуулагдан, “МИК ОССК” ХХК болон “МИК Холдинг” ХХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа.

2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “МИК Холдинг” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар “МИК Холдинг” ХХК-ийг нээлттэй ХК болгон өөрчлөх, компанийн дүрэм батлах, компанийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц батлах, нийт зарласан хувьцаанаас 3,106,398 ширхэг энгийн хувьцааг арилжаа эрхлэх байгууллагаар дамжуулан нээлттэй захиалгын үндсэн дээр  шинээр гарган нийтэд арилжаалах шийдвэр гаргасан.

 “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа Монголын хөрөнгийн бирж дээр  2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр, хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр тус тус амжилттай явагдлаа.

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн тархалтын мэдээгээр “МИК Холдинг” ХК нь нийт 165 хувьцаа эзэмшигчидтэй болоод байна.

Эрхэм зорилго, зорилтууд

“МИК Холдинг” ХК-ийн эрхэм зорилго нь ипотекээр баталгаажсан үнэт цаас гарган дотоод болон гадаад хөрөнгийн зах зээл дээр борлуулах замаар цаг тутам хэрэгцээ шаардлага нь өсөн нэмэгдэж буй ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлж, Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, цаашид орчин үеийн хот байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн урт хугацаат санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгож төлөвшүүлэхэд оршино.

  • Ипотекийн зээлийг худалдан авч, багцлах;
  • Ипотекийн зээлийг худалдан авч багцалсны үндсэн дээр ипотекээр баталгаажсан үнэт цаасыг дотоод, гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гаргах;
  • Ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхийн тулд дунд болон урт хугацааны санхүүжилтийг ипотекээр баталгаажсан үнэт цаасыг борлуулах замаар нэмэгдүүлэх;
  • Ипотекийн зах зээлийг хөхиүлэн дэмжихэд зайлшгүй шаардлагатай хууль эрх зүйн зохицуулалт болон зохион байгуулалтын асуудлаар засгийн газартай хамтран ажиллах; 
  • Ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн үндэс суурийг зөв тавихын тулд олон улсын техникийн дэмжлэг туслалцаа авах, гэрээ хэлцэл хийх: орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, даатгал, ипотекийн даатгал хийх, бага орлоготой иргэдэд ипотекийг хүртээмжтэй болгох үүднээс орон сууцны татаасын тогтолцоо бүрдүүлэх;
  • Гэр хороололын иргэдийн орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гэр хороололын орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, санхүүгийн тогтолцоог бүрдүүлэх үүднээс олон улсын байгууллага, дотоод гадаадын төсөл, төрийн бус байгууллага, нийгмийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
  • Ипотекийн зээл олгох бодлого журам, ипотекийн зээлийн баримт бичгүүдийн стандартчилалыг бий болгож, ипотекийн анхдагч зах зээлийн хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих;
  • Ипотекийн зах зээлийн талаархи сургалт, олон нийтийн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах;
ТУЗ-ийн бүтэц

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 165 хувьцаа эзэмшигчидтэй болоод байна.

 

 

 

Хүний нөөц

"МИК Холдинг" ХК нь 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 8 үндсэн ажилтантай ажиллаж байна.

 

"МИК Холдинг" ХК-ийн бүтэц дэх албан тушаал, ажилтны тоо:

 

Албан тушаалын нэр

Ажилтны тоо 

Гүйцэтгэх захирал    

1

ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга

1

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

1

ТЗК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

2

Ахлах Аудитор

1

Дотоод Аудитор 

2

НИЙТ

8