Mobile version coming soon
Компанийн тухай

“Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК нь 2006 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Монголбанк, Анод банк, Голомт банк, Зоос банк, Капитал банк, Капитрон банк, Монгол шуудан банк, Хаан банк, Хас банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Улаанбаатар хотын банкны оролцоотойгоор байгуулагдсан. Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, орон сууцны санхүүжилтийн урт хугацаат тогтолцоог хөгжүүлэх үүднээс санхүүгийн зах зээлийн хэрэгслүүд ашиглан дотоод гадаадын зах зээлээс дунд болон урт хугацааны санхүүжилт татан нэмэгдүүлэх замаар ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг дэмжих зорилготой ажилладаг.

Монгол Улсад Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль анх 2010 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр батлагдаж, үнэт  цаас гаргах хууль, эрх зүйн орчин  2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр бий болсон.  “МИК ОССК”  ХХК-ийн охин компани нь 2012 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл авч нэрээ “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК болгон өөрчилсөн.  Мөн “МИК ОССК” ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2013 оны 12 дугаар сарын 16-нд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, одоогийн байдлаар Монгол Улсад Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах эрхтэй цорын ганц хуулийн этгээд болоод байна.

“МИК ОССК” ХХК-ийн  Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлаар “МИК Холдинг” ХХК-ийг үүсгэн байгуулж,  “МИК ОССК” ХХК-ийн толгой компани болгон бүтцийг нь өөрчилж, “МИК ОССК” ХХК-ийн хувьцааг “МИК Холдинг” ХХК-д шилжүүлэх шийдвэр гаргасан. 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “МИК Холдинг” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар “МИК Холдинг” ХХК-ийг нээлттэй ХК болгон өөрчилсөн. Ийнхүү “МИК ОССК” ХХК-ийн ганц хувьцаа эзэмшигч нь “МИК Холдинг” ХК болсон бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг дангаар хэрэгжүүлж байна.

2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар “МИК ОССК” ХХК нь “МИК Актив Нэг ТЗК” ХХК, “МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК, “МИК Актив Гурав ТЗК” ХХК гэх 3 охин компанийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд 2014 оны эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн хэмжээ 893.3 тэрбум төгрөг, нийт ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын үлдэгдэл 835.6 тэрбум төгрөгт хүрээд байсан. Харин 2015 онд нэмж “МИК Актив Дөрөв ТЗК” ХХК, “МИК Актив Тав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Зургаа ТЗК” ХХК, “МИК Актив Долоо ТЗК” гэх 4 охин компанийг,  2016 онд “МИК Актив Найм ТЗК”,“МИК Актив Ес ТЗК” гэх 2 охин компани, 2017 оны 12 дугаар 31-ний байдлаар “МИК Актив Арав ТЗК”,“МИК Актив Арван Нэг ТЗК”, “МИК Актив Арван Хоёр ТЗК”, “МИК Актив Арван Гурав ТЗК” гэх охин компаниудыг тус тус үүсгэн байгууллаа.

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар “МИК ОССК” ХХК нь нийт 13 тусгай зориулалтын охин компаниар дамжуулан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаж, нийт хөрөнгийн хэмжээ 3 их наяд төгрөг хүрч үйл ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлээд байна.

Эрхэм зорилго, зорилтууд

“Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн эрхэм зорилго нь ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гарган дотоод, гадаад хөрөнгийн зах зээл дээр борлуулах замаар ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлж, Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, цаашид орчин үеийн хот байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн урт хугацаат санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгож төлөвшүүлэхэд оршдог.
 

  • Ипотекийн зээлийг худалдан авч, багцлах;
  • Ипотекийн зээлийг худалдан авч багцалсны үндсэн дээр ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондыг дотоод болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гаргах;
  • Ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхийн тулд дунд болон урт хугацааны санхүүжилтийг ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас борлуулах замаар нэмэгдүүлэх;
  • Ипотекийн зах зээлийг хөхиүлэн дэмжихэд зайлшгүй шаардлагатай хууль эрх зүйн зохицуулалт, зохион байгуулалтын асуудлаар Засгийн газартай хамтран ажиллах;
  • Ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн үндэс суурийг зөв тавихын тулд орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, даатгал, ипотекийн даатгал, бага орлоготой иргэдэд ипотекийг хүртээмжтэй болгох үүднээс орон сууцны татаасын тогтолцоо бүрдүүлэх асуудалд олон улсын техникийн дэмжлэг туслалцаа авах, гэрээ хэлцэл хийх;
  • Гэр хорооллын иргэдийн орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гэр хорооллын орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, энэ хүрээнд санхүүгийн тогтолцоо бүрдүүлэх үүднээс олон улсын байгууллага, дотоод гадаадын төсөл, төрийн бус байгууллага, нийгмийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
  • Ипотекийн зээл олгох бодлого журам, ипотекийн зээлийн баримт бичгүүдийн стандартчилал бий болгож, ипотекийн анхдагч зах зээлийн хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих;
  • Ипотекийн зах зээлийн талаархи сургалт, олон нийтийн мэдээлэл, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах;
Үйл ажиллагааны чиглэл

“МИК ОССК” ХХК-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь санхүүгийн байгууллагуудаас ипотекийн зээлийн бүтээгдэхүүн багцлан худалдан авч, үнэт цаасжуулах замаар анхдагч зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй санхүүгийн байгууллагуудыг хөрвөх чадвараар хангах, эрсдэл бууруулах арга хэрэгслийг нээж өгөхөд оршино. Мөн олон төрлийн бүтээгдэхүүн гаргах замаар бондын зах зээл хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Дотоод бүтэц

Удирдлагын баг
Удирдлагын багийн гишүүд

Албан тушаал

Б. Гантулга

Гүйцэтгэх захирал

З. Мөнх-Оргил

Тэргүүн дэд захирал 
Ж.Алтангэрэл

Бизнес хөгжлийн газрын захирал 

М. Бат-Өлзий

Санхүү, бүртгэлийн газрын захирал
А. Анар 

Үйл ажиллагааны газрын захирал

С.Амарсайхан

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

Г.Сансар

Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал

Б. Болортуяа

Хууль, эрхзүйн газрын захирал 
Н. Энхмаа 

Хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал