Mobile version coming soon
Хууль эрх зүйн зохицуулалт

Монгол Улсын хууль

 

Журам

  • Монгол банкнаас баталсан "Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам";
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам;
  • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны багцыг тусгай тэмдэглэл хийж, бүртгэх журам;
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас баталсан бүртгэл хөтлөх дотоод журмууд;
  • "МИК ОССК" ХХК-иас баталсан "Зээлийн хөрөнгө худалдан авах, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны багц журам";

 

Бусад баримт бичиг 

  • Зээлийн хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээнүүд;
  • Баталгаат үнэт цаасыг бүртгэх тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр;
  • Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн хөрөнгийн багц дахь үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт;