Mobile version coming soon
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

“МИК ОССК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг Хувьцаа эзэмшигч “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл хэрэгжүүлдэг бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 6 ердийн гишүүн, 3 хараат бус гишүүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн стратеги, бизнесийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлох, удирдлагын ажлын гүйцэтгэл үр дүнг хянах, удирдан чиглүүлэх, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарахгүй асуудлаар шийдвэр гаргах Компанийн удирдах эрх бүхий дээд байгууллага юм. 

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

ТУЗ-ийн дарга
М.Мөнхбаатар
Улаанбаатар хотын банкны Зөвлөх 
000000000000000
 
 
ТУЗ-ийн гишүүн
Л.Гантөмөр
Худалдаа хөгжлийн банкны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал
 
 
ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Чойжилжалбуу
Хөгжлийн банкны дэд захирал бөгөөд Актив Пассив хөрөнгийн удирдлагын газрын захирал
 
ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Энхтуяа 
Голомт банкны  Бизнес хөгжлийн газрын захирал
 
 
ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Ганбат 
Монголбанкны Хууль, Эрх зүйн газрын захирал 0000000000
 
 
ТУЗ-ийн гишүүн
Д.Бадамчулуун 
Капитал банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал 
 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Э.Шижир

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
Ч.Хашчулуун 

МУИС-ийн Профессор чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Ч.Отгочулуу 

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

Хороодын бүрэлдэхүүн

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Хороодын бүрэлдэхүүн

Санхүү, аудитын хороо

 

Э.Шижир

 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ө

Б.Энхтуяа

Голомт банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн

Л.Гантөмөр

Худалдаа Хөгжлийн банкны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал

ТУЗ-ийн гишүүн

Ч.Отгочулуу

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Хашчулуун 

МУИС-ийн Профессор 

ТУЗ-ийн хараат бус түр орлох гишүүн

Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Б.Ганбат 

Монголбанкны Хууль, эрхзүйн газрын захирал  

ТУЗ-ийн гишүүн 

Л.Гантөмөр

Худалдаа Хөгжлийн банкны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал

ТУЗ-ийн гишүүн

Д.Бадамчулуун 

Капитал банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн 

Б.Энхтуяа

Голомт банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн 

Ч.Отгочулуу

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо

Б.Чойжилжалбуу

Хөгжлийн банкны Дэд захирал бөгөөд АПХУГазрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн

Д.Бадамчулуун 

Капитал банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн

Ч.Хашчулуун 

МУИС-ийн Профессор 

ТУЗ-ийн хараат бус түр орлох гишүүн

Б.Энхтуяа

Голомт банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирал

ТУЗ-ийн гишүүн

Б.Ганбат 

Монголбанкны Хууль, эрхзүйн газрын захирал 

ТУЗ-ийн гишүүн

Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо

 

М.Мөнхбаатар

УБХБанкны Зөвлөх 

ТУЗ-ийн дарга

 

Э.Шижир

 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Отгочулуу

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Хашчулуун 

МУИС-ийн Профессор 

 

ТУЗ-ийн хараат бус түр орлох гишүүн

Тусгай зориулалтын компани


2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

ТЗК

ТУЗ-ийн гишүүд

Албан тушаал

“МИК Актив Нэг ТЗК” ХХК

Б.Осоргарав

Б. Оюунбилэг

Г. Байгал

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК

Л. Ганчимэг

Э.Цолмон

Г.Байгал

Хараат бус гишүүн

Хараат бус  гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Гурав ТЗК” ХХК

Б.Осоргарав

Б.Оюунбилэг

Д.Баянзул

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Дөрөв ТЗК” ХХК

Г.Оюунгэрэл

Э. Цолмон

Д.Баянзул

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Тав ТЗК” ХХК

Б.Осоргарав

Б.Оюунбилэг

М.Батсайхан

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Зургаа ТЗК” ХХК

Л.Ганчимэг

Э.Цолмон

М.Батсайхан

Хараат бус гишүүн

                  Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Долоо ТЗК” ХХК

Г. Оюунгэрэл

Э.Цолмон

Ө.Мөнх-Ундрага

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Найм ТЗК” ХХК

С.Бэхбат

Э.Оюунбилэг

Ө.Мөнх-Ундрага

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Ес ТЗК” ХХК

Б.Осоргарав

Б.Оюунбилэг

Б.Эрдэнэхуяг

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Арав ТЗК” ХХК

С. Бэхбат 

Э.Оюунбилэг

Б.Эрдэнэхуяг

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Арван нэг ТЗК” ХХК

С. Бэхбат 

Э. Оюунбилэг

М.Нинжбадгар

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

 

“МИК Актив Арван хоёр ТЗК” ХХК

 

С. Бэхбат 

Э. Оюунбилэг

М.Нинжбадгар

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

 

“МИК Актив Арван гурав ТЗК” ХХК

 

Г.Оюунгэрэл

Л.Ганчимэг

Т.Дэлгэрхүү

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

 

“МИК Актив Арван дөрөв ТЗК” ХХК

 

Г.Оюунгэрэл

Л.Ганчимэг

Т.Дэлгэрхүү

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Арван тав ТЗК” ХХК

Н. Батнасан

Б. Батдорж

А. Туул

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн

“МИК Актив Арван зургаа ТЗК” ХХК

Н. Батнасан

Б. Батдорж

А. Туул

Хараат бус гишүүн

Хараат бус гишүүн

Ердийн гишүүн